"İcra İşlem Basamakları" ile Etiketlenen Konular

İcra takibi, bir takip talebi ile başlayan ve en son borçlunun menkul yahut gayrimenkullerinin satılmasına, paraların alacaklılar arasında paylaştırılmasına kadar uzayan bir süreçtir. İcra ve İflas Hukuku’nun sıkı şekilci bir yapısı olması nedeniyle, icra takibinin nasıl başlatılacağından, nasıl bitirileceğine kadar her adımı kanun koyucu tarafından adım adım planlanmıştır. Bu kapsamda, kanun koyucunun koyduğu kuralların dışında yapılan eksik ve hatalı işlemler icra takibinin iptaline bile sebep olabilir. İcra takibi sürecini iyi bilen...
Borçlunun bir kimseye olan borcunu zamanında tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi halinde, alacaklı İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde devlet eliyle borçludan alacağını tahsil edebilmek için borçluya karşı icra takibi başlatabilir. İcra takibi genel anlamıyla; alacaklının borçludan alacağını almaya, ticaret hayatını daha güvenilir kılmaya hizmet eden bir hukuki yoldur. Kısaca anlatmak gerekirse; alacaklı alacağını alamadığı zaman, icra takibi başlatmak suretiyle borçlunun malvarlığını haczedebilir, alacağını tahsil etmek amacıyla haczettirdiği malları icra dairesi...
Sayfa başına git