Nedir-Nasıl Yapılır-Açılır?

Türk Ticaret Kanununda bono olarak tabir edilen ancak halk dilinde senet olarak bilinen kıymetli evrakların vadesinden önce belirli komisyonlar ödenmek üzere nakde çevrilmesine senet kırdırma denir. Birine borcu olan kimse, borcuna karşılık belirli vadelerle ödenmek üzere senet keşide edebilir. Lehine senet keşide edilen kimse ise; senedin şeklen yetkili madden haklı hamili olur.  Hamil elindeki senedin vadesini beklemeden nakde çevirmek isterse senet kırdırma dediğimiz yola başvurur. Senet, kural olarak borçlular tarafından vade...
Faktoring, ticari faaliyet gösteren şirketlerin, küçük esnafın yurtiçine yahut yurt dışına sattığı mal ve hizmetlere karşılık bulunan uzun vadeli alacaklarını faktöring şirketine devrederek bunun karşılığında finansman sağlamasıdır. Faktöring veren firmalar, temlik aldıkları alacaklara karşılık tahsilat, garanti veya finansman desteği verirler. Bu kapsamda, henüz daha gelişme aşamasında bulunan küçük şirketler, uzun vadeli alacaklarını kısa vadede nakde çevirebilir yahut riskli alacaklarını garanti altına alabilirler. Faktoring işleminden bahsedebilmemiz için öncelikle bir mal veya hizmet...
Çek kırdırma, bir kimsenin sattığı mal veya hizmete karşılık yahut herhangi bir sebepten kaynaklanan alacağına binaen borçludan aldığı çekin, ödeme günü gelmeden evvel aracı kuruluşlar nezdinde nakde çevirmesidir. Türk Ticaret Kanunu kapsamında ödeme aracı olarak kullanılan çekler, ödeme tarihi geldiğinde hamil tarafından bankaya sunularak tahsil edilebilir. Ancak bazı durumlarda çeki elinde bulunan hamilin nakde sıkışması ve işlerini döndürebilmek için nakde ihtiyacı olduğu zamanlarda çekin kırdırılmasından bahsedilir. Çek kırdırma işleminin yapılması sırasında...
Konkordato, işleri bozulan, nakit sıkıntısına düşen şirket ve şahısların, vadesi gelen yahut gelmek üzere olan borçlarının vadesinin ötelenmesi veya borç miktarında belli oranda indirim yapılması hususunda alacaklı ile anlaşmasıdır. Kısa süreli nakit sıkıntısına düşen şirketlerin, ayakta kalması için kanun koyucu tarafından öngörülen bir hukuki imkan olan konkordato, Türk Hukuk sistemi içerisinde uzun yıllardır vardı ancak iflas ertelemesinin kaldırılmasından sonra kullanılmaya başlandı. İflasın eşiğinde olan şirketler daha önce iflas erteleme talep...
Kredi kartının kapatılması, halk arasında karıştırılan bir konudur. Bankalar bazı durumlarda kredi kartlarını kullanıma kapatırken bazı durumlarda kredi kartını tamamen iptal edebilir. Bu açıdan kredi kartını kapatmak isteyenler öncelikle ne yapmak istediklerine karar vermelidir. Bu iki durumu birbirinden ayırt etmek ve ayrı ayrı incelemekte yarar vardır. Kredi Kartını Kullanıma Kapattırma Kredi kartının çalınması, kaybolması yahut kullanılmak istenmemesi halinde, kart sahibinin talebi üzerine kredi kartı geçici olarak kullanıma kapatılabilir. Kart sahibi müşteri temsilcisini...
Kefalet, teminat sözleşmelerinin en yaygın kullanılan türüdür. Kefalet sözleşmesi ile kefil olan kimse, bir başkasının birine karşı ifa etmesi gereken borcun, gereği gibi ifa edilmemesi halinde şahsi olarak bu borçtan sorumlu olduğunu taahhüt eder. Borçlunun, alacaklıya olan borcunu ödememesi halinde alacaklı kefile yönelerek alacağının ödenmesini talep eder. Kefil kendisine karşı icra takibi başlatılmasını, haciz işlemi uygulanmasını engellemek amacıyla borçlunun yerine borcu ödemek durumunda kalabilir. Kefalette rücu davası da böylelikle gündeme...
Findeks kredi notu, bankalar ile kredi kullanma, hesap açma yahut başka bir şekilde ilişkiye geçen kişiler için hesaplanan bir değerdir. Findeks kredi notu, bankaların bir araya gelerek oluşturduğu Kredi Kayıt Bürosu tarafından bankaların verdiği veriler ışığında hesaplanır. Bankalardan kredi kullanmak isteyen kişilere, kredi verilebilmesi için aranan ilk şartlardan birisi kredi notunun yüksek olmasıdır. Findeks kredi notu 0 ile 1900 arasında bir değere tekabül eder. Bankalar daha çok 1300 ve üzeri puana...
Çek, Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenen, ticaret hayatında tacirler tarafından ödeme aracı olarak kullanılan bir kambiyo senedidir. Çekin en önemli özelliği sadece tacir sıfatına sahip olan kimseler tarafından kullanılabilmesidir. Kambiyo senetlerinin diğer bir türü olan bono, halk dilinde senet, bir kırtasiyeden dahi temin edilebilirken Çek sadece bankalar tarafından özel olarak bastırılarak verilir. Çek, TTK uyarınca sadece tacirler tarafından kullanılabilir. Kural olarak çekin vadeye bağlanabilmesi mümkün değilken 2017’de Yargıtay’ın geliştirdiği yeni içtihat...
Günümüzde insanların ihtiyaçlarının artması, ekonominin olağandışı negatif etkilenmesi tabiri caizse; milyonlarca insanı zor durumda bıraktı. Son dönemde bankalardan aldıkları kredileri, kredi kartlarını ödeyemeyenlerin sayısı %30 oranında arttı. İnsanların bu denli ödeme güçlüğüne düşmesi ve kredi ödemelerini geciktirmesi; bankaların kara listesine girme olayını akıllara getirdi. Kara liste, ilk olarak Merkez Bankası tarafından tutulmaya başlanmasına rağmen; daha sonra Kredi Kayıt Kurumu’na devredilmiştir. Kara liste, bankalardan kredi veya kredi kartı gibi hizmetler alamayacak kişilerin...
Findeks kredi notu, insanların geçmişe yönelik olarak bankalardan aldığı kredileri, kredi kartlarını ödeme, kullanma alışkınlarına yönelik olarak hazırlanmış bir değerdir. Findeks kredi notu yükseldikçe, notu yükselen kişi bankalar açısından daha güvenilir hale gelir. Kredi vermek isteyen bankalar, öncelikle kredi talep edenin kredi notunu incelerler. Bankaların, müşterileri tanımak ve risk yönetimi yapabilmek adına kullandığı kredi notu sistemi, bankaların bir araya gelerek kurduğu Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından oluşturulmaktadır. KKB bürosu, bankalarda hesap...
Sayfa başına git