İcra ve Yasal Takip

Bankadan aldığını bir kredinin taksitlerini, kurumlardan aldığınız elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerin faturalarını ödememeniz halinde, sırf borçlu olmanızdan kaynaklanan bir hapis cezası almanız mümkün değildir. Türk Borçlar Kanunu’nun en önemli düzenlemelerinden bir tanesi, tarafların arasındaki akdi ilişkiye dayanan borç ilişkilerinden kaynaklı hapis cezası uygulanamayacağını düzenlemektedir. Alacaklı, borçludan alacağını alamadığı durumlarda yapabileceği tek şey, borçluya karşı icra takibi başlatarak alacağını devlet eliyle tahsil etmektir. Alacaklı, icra takibi yapılmasını talep etmek dışında borçlunun...
Vadesinde ödenmek üzere bankaya sunulan çekin üzerinde yazılı bulunan bedelin ödeme gününde hesapta bulunmaması halinde karşılıksız çekten bahsedilir. Kural olarak çeklerin vadeye bağlanması mümkün değilse de, uygulamada bu durum kabul edilebilmektedir. Ancak çek hamillerinin ödeme gününde çeki bankaya ibraz etme yükümlülüğü vardır. Hamili bulunduğu çeki bankaya ibraz eden kişinin, çekin karşılığının hesapta bulunmaması halinde başvurabileceği birkaç hukuki yol vardır. Çekin haklı hamili, borçlu ve cirantalara karşı icra takibine geçebileceği gibi çeki...
Teknolojinin gelişmesi ve devletin internet altyapısını daha işlevli kullanmaya başlaması ile beraber, devlet tarafından halka verilen tüm hizmetler E-devlet çatısı altında toplandı. Vatandaşlar E-Devlet şifresi ile hesaplarına girerek E-Devlet adalet sistemi üzerinden kendilerine karşı başlatılan icra takiplerini, açılan dava dosyalarını anlık olarak takip edebiliyorlar. Bu kapsamda bir icra takibi dosyasında borçlu bulunan kişi, E-devlet aracılığıyla icra dosyasının esas numarasını, takip türünü, takip tarihini, hangi icra dairesinden başlatıldığını rahatlıkla görebilirler. E-devlette gözüken...
İcra takibi, alacaklının borçludan alacağını alabilmek amacıyla başvurduğu yasal bir yoldur. Alacaklının takip talebi ile başlayan icra takibi, borçlunun mallarının haczedilmesi, haczedilen malların satılması ve satılan malların parasının paylaştırılması şeklinde devam eder. İcra takibi genellikle bankalara olan kredi borcunun, kurumlara olan elektrik, internet, su gibi hizmete dayalı fatura borcunun ve şahısların kendi aralarında yaptıkları işlemlerden doğan borcun tahsil edilmesi amacıyla başlatılır. Ancak icra takibi başlatılabilmesi için adi bir belge bile yeterli...
İnsanlar, bankalardan aldıkları kredilerin taksitlerini, farklı kurumlardan aldıkları elektrik, su, internet vb. gibi hizmetlerin bedellerini gününde ödemedikleri taktirde; bu kurumlar müşterilerine karşı icra takibi başlatır. İcra takibi; İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiş olup alacaklı ile borçlu arasında bir denge üzerine kurulmuştur. Her ne kadar alacaklının borçludan alacağını tahsil etmesi için oluşturulmuş bir sistem olsa da borçluya da kendini savunabileceği haklar tanınmıştır. Borçlu kişi, kendisine icra takibi başlatılmadan evvel yahut takip başlatıldıktan...
İcra takibi, borçludan alacağını alamayan kişilerin devletin egemen gücünü arkasına alarak parasını tahsil etmesine hizmet eder. Borçlunun icra takibine rağmen borcunu ödememesi halinde alacaklıya; borçlunun mallarını haczettirme, satışa çıkartma gibi haklar verilmiştir. Ancak alacaklının icra takibinde bu kadar güçlü konumda olmasını istemeyen kanun koyucu, borçlunun da haklarını savunabileceği imkanlar vermiştir. Öncelikle borçlunun malvarlığına doğrudan müdahale edilebilen bir alan olması sebebiyle İcra ve İflas Hukuku çok şekilci düzenlenmiştir. Bu şekilciliğin içerisinde; borçluya...
Bankalar; tüketicilere, çiftçilere, şirketlere, esnafa paraya ihtiyacı olan herkese kredi ve kredi kartı verir. Bankalar da diğer kurumlar gibi; kredi veya kredi kartı borcunu ödemeyen kişilere alacağını alabilmek amacıyla icra takibi başlatır. Her bankanın kendine ait bir icra takibi ekibi vardır. Kredi, kredi kartı borcunuzu ödememeniz halinde sizinle ilk olarak; bankadan birileri iletişime geçerek borcunuzu ödemenizi, istemeniz halinde borcu yeniden yapılandırabileceklerini bildirirler. Eğer ödeyecek gücünüz var ise ve bankadaki sicilinizin kirlenmesini...
Alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla giriştiği icra takiplerinde, icra müdürlüğü etkin olarak rol alır. Takip talebinin kabulünden, haciz işlemlerinin yapılmasına, haczedilen malların satışına kadar tüm işlemler icra müdürlüğü nezaretinde yapılır. Türk İcra Hukuku, şekli bir yapı benimsemesi nedeniyle; icra takibinin her aşamasında yapılması gereken işlemler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İcra müdürlüğünde görevli icra müdürü ve katipler; kanun koyucu tarafından düzenlenen bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda; icra müdürü yahut dairedeki memurlar; İcra...
Alacaklının alacağını tahsil etmek üzere icra takibine geçmesinin ardından, borçluya bir ödeme emri gönderilir ve borçlu ödeme emrine itiraz etmez ise; takip kesinleşir. Alacaklı haciz talebinde bulunarak, borçluya ait malların haczedilmesini sağlayabilir. Ancak, borçlu tebliğ aldığı ödeme emrine itiraz ederse; takibin türüne göre değişmekle beraber kural olarak icra takibi durur. Böyle bir durumda alacaklı icra takibinde işlem yapmak isterse; ya itirazın kaldırılması ya da itirazın iptali yoluna gitmek zorundadır. İcra takibinin...
Bir kişinin bankalara ya da diğer kişi ve kurumlara olan borcunu ödememesi halinde; alacağını almak isteyen kimseler icra takibine geçerler. İcra takibi, İcra ve İflas Hukuku kapsamında detaylı olarak düzenlenmiş olup hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyan hükümler içermektedir. İcra takibine geçen alacaklının, takibin kesinleşmesinden sonra devletin egemenlik gücünü de arkasına alarak borçlunun mallarını haczedebilmesi nedeniyle; kanun koyucu borçluya da bazı imkanlar tanımıştır. Bir icra takibinde borçlu konumda olan kişinin; icra...
Sayfa başına git